Košík

0 ks produktů

za 0 Kč

Zobrazit košík

úvodní Reklamační řád


Reklamační řád

1) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

 

2) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

 

3) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat okamžitě, nejpozději však do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.

 

4) Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího nebo autorizovaný servis a své stanovisko sdělí kupujícímu v písemné podobě. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka nebo autorizovaného servisu, může se písemně obrátit na vedení společnosti prodávajícího písemnou formou.

 

5) V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

 

6) Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:

6.1 Zařízení je opraveno nejdéle do 30 kalendářních dnů.

6.2 Jde-li o vadu odstranitelnou a stejná vada byla již dvakrát odstraňována, vyskytla se potřetí a tato skutečnost výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné, příp. odstoupení od kupní smlouvy.

6.3 Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

 

7) Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.

 

8) Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním ve výši 150 Kč s DPH za každý jeden případ, jestliže:

- zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů;

- při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním;

- záruka na zboží již uplynula;

- závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

V případě, že náklady prokazatelně převýší hodnotu 150 Kč s DPH, přefakturuje prodávající tyto náklady kupujícímu.

 

9) Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

 

10) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.

 

11) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky.

 

12) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 

13) Zákazník má právo vrátit zboží zpět do 14 dnů, které začínají běžet dnem převzetí zboží, a to bez udání důvodu.

© Všechna práva vyhrazena Krasarukou.cz - nehtová modeláž
tvorba e-shopu Antstudio.cz